NnadnNagnNhal
logoss hal

Home
 Voorstellen Manicure Kunstnagels Gel nagels Acryl nagels

Nagelbijt arangement
HygiŽne&
verzorging

linked-in
instagram knop naar facebook

Nail-Art Prijslijst Route Contact Openingstijden  Avg/Algemenvoorwaarden


AVG/Algemene Voorwaarden:

Artikel 1: Definities
1. Cindy’s Nagelstudio wordt in deze algemene voorwaarden aangeduid als dienstverlener.
2. De wederpartij van dienstverlener wordt in deze algemene voorwaarden aangeduid als opdrachtgever.
Artikel 2: Toepasselijkheid algemene voorwaarden
1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle  aanbiedingen, werkzaamheden en leveringen van diensten of goederen door of namens dienstverlener.
2. Afwijken van deze voorwaarden kan alleen als dat uitdrukkelijk en schriftelijk door partijen is overeengekomen.

Artikel 3: Aanbiedingen en prijs
1. Aanbiedingen zijn vrijblijvend, tenzij in het aanbod een termijn van aanvaarding is genoemd. Wordt het aanbod niet binnen die gestelde termijn aanvaard, dan vervalt het aanbod.
2. Ruilen/retouren mag binnen 8 dagen uitgaande van de factuurdatum. Ruilen/retouneren is alleen mogelijk mits de artikelen onbeschadigd en ongeopend zijn. Afgeprijsde en of artikelen met korting mogen niet geruild worden.
Artikel 4: Intrekking opdracht
1. Het staat opdrachtgever vrij om de opdracht aan dienstverlener tot 2 weken voor aanvang van de opdracht/afspraak kosteloos te beŽindigen.
2. Wanneer opdrachtgever tot 1 week voor aanvang van de opdracht/afspraak annuleert, is opdrachtgever verplicht 25 procent van het factuur/offerte bedrag betalen.
3. Bij annulering binnen een week voor aanvang van de opdracht/afspraak, is opdrachtgever verplicht 50 procent van het factuur/offerte bedrag te betalen.
4. Bij annulering binnen 48 uur voor aanvang van de opdracht/afspraak, is opdrachtgever verplicht het complete factuur/offerte bedrag te betalen.
5. Annuleringen/opzeggingen dienen schriftelijk te worden gemeld.
Artikel 5: Overmacht
1. In aanvulling op het bepaalde in artikel 6:75 Burgerlijk Wetboek geldt dat een tekortkoming van dienstverlener in de nakoming van enige verplichtingen jegens opdrachtgever niet aan dienstverlener kan worden toegerekend, in geval van een van de wil van dienstverlener onafhankelijke omstandigheid, waardoor de nakoming van zijn verplichtingen jegens opdrachtgever geheel of gedeeltelijk wordt verhinderd of waardoor de nakoming van zijn verplichtingen in redelijkheid niet van dienstverlener kan worden verlangd. Tot die omstandigheden worden mede gerekend stroomstoringen, werkonderbrekingen etc.
2. Dienstverlener is niet gehouden tot vergoeding van enige schade, ook niet als dienstverlener als gevolg van de overmacht toestand enig voordeel geniet.
3. Dienstverlener behoudt zich het recht voor om een geplande opdracht/afspraak te verzetten. Dienstverlener zal hierover de opdrachtgever z.s.m. informeren, en in overleg een nieuwe datum zoeken. Opdrachtgever mag altijd kosteloos annuleren als beide partijen een nieuwe datum niet kunnen overeenkomen.
Artikel 6: Eigendomsvoorbehoud
1. De bij dienstverlener aanwezige zaken en onderdelen blijven eigendom van dienstverlener totdat opdrachtgever de gehele afgesproken prijs heeft betaald. Tot die tijd kan dienstverlener zich beroepen op zijn eigendomsvoorbehoud en de zaken terug nemen.
 
AVG. Algemene verordening gegevens bescherming.
Gegevens
Cindy’s Nagelstudio verwerkt de volgende persoonsgegevens:
•    Voor en Achternaam
•    Geboortedatum
•    Adresgegevens
•    Telefoonnummer
•    E-mailadres
•    Overige persoonsgegevens die u verstrekt voor het invullen van de klantenkaart.
Verantwoordingsplicht.
De persoonsgegevens van klanten  worden genoteerd, welke de klant zelf aanlevert. Deze gegevens worden gebruikt om de klant via verschillende wegen te benaderen en te informeren. Daarnaast worden de behandelingen welke genoten door de klant genoteerd. Al deze gegevens worden niet gedeeld met derde.
Hoe lang we persoonsgegevens bewaren, wijzigen, verwijderen.
Cindy’s Nagelstudio bewaard uw persoonsgegevens niet langer dan strikt noodzakelijk. U mag ten alle tijden uw gegevens inzien, wijzigen of laten verwijderen.
Data protection impact assesment
Aangezien ons bedrijf geen hoog privacy risico met zich meebrengt, is een DPIA niet noodzakelijk om uit te voeren.
Privacy bij design & privacy bij default
Voor de nieuwsbrief zullen wij geen gegevens vragen die niet noodzakelijk zijn.
Aangezien het bedrijf geen bijzondere persoonsgegevens verwerkt, geen overheidsinstantie of publieke organisatie is, is er geen aparte functionaris aangesteld.
Spreeuwenhof  57 7051 XJ  Varsseveld 06-11022216       K.v.K.nr: 09154248  

BTW-ID NL001868498B3